Pravidla Bujinkan Honbu Dōjō

Pravidla Bujinkan Honbu Dōjō

Tyto pravidla byly sepsány centrálou Bujinkan Honbu Dōjō, aby se předešlo problémům s nepřizpůsobivými zájemci o bojová umění přijíždějícími do Japonska ze zahraničí. Všechny dōjō a i ty mimo Japonsko by se měli těmito pravidly řídit, samozřejmě s ohledem na zákony konkrétní země. Měly by dohlížet na jejich plnění s ohledem na udržení dobrého jména školy Hatsumi senseie.V první řadě, členství bude umožněno pouze těm, kteří souhlasí s těmito pravidly Bujinkan Dōjō a jsou rozhodnuti je dodržovat. Těm, kteří si myslí, že tato pravidla nedokáží dodržovat, nebude členství umožněno. Pravidla jsou následující:

1. Členství bude umožněno pouze těm, kteří si pečlivě přečetli tato pravidla Bujinkan Dōjō a souhlasí s jejich dodržováním.

2. Členství bude umožněno pouze těm, kteří dokáží projevit odhodlanost, důslednost, skutečnou vytrvalost a sebeovládání studentů bojových umění.

3. Bude vyžadováno lékařské vyšetření. Především pak osobám duševně nemocným, závislým na drogách a mentálně narušeným, nebude členství umožněno. Požadavek na lékařské vyšetření se týká například osob trpících nemocemi, které by jim mohly zabránit ve studiu bojových umění, a osob s abnormální osobností či fyzickou konstitucí, kterou daná osoba nedokáže sama kontrolovat.

4. Osobám se záznamem v rejstříku trestů nebude členství umožněno. Stejně tak nebude umožněno těm, kteří působí problémy, páchají zločiny a těm, kteří nedokáží dodržovat v Japonsku místní zákony.

5. Osoby, které nedodržují pravidla bujinkanu a které, jak v pozici studentů, tak coby členové společnosti – páchají hanebné činy, budou vyloučeny. V minulosti přicházelo do Japonska mnoho lidí, kteří se chtěli stát členy bujinkanu, ale byli to opilečtí rváči či mentálně narušení lidé, kteří se chovali jako delikventi a mysleli v první řadě na sebe, nepřemýšlejíce o problémech, které způsobují jiným. Poháněni špatnými touhami konali činy, které jsou v rozporu s tradičně spravedlivou povahou bujinkanu. Všechny takové osoby budou vyloučeny.

6. Členství bude umožněno pouze těm, kteří nebudou bujinkanu působit potíže kvůli zraněním způsobeným na tréninku, ať už v dōjō nebo na jiném místě.
Toto je velmi důležitý bod. Úrazy jsou s tréninkem bojových umění nerozlučně spjaty a těm, kteří toto nedokáží přijmout, nebude členství v žádném případě umožněno. Ještě jednou, pro úplnou srozumitelnost: Bujinkan Dōjō neponese žádnou zodpovědnost za nehody způsobené během tréninku, bez ohledu na místo jeho konání.

7. Ti, kteří se stanou členy bujinkanu, si musí pořídit členskou kartu, která je vydávána každý rok. Tato karta nejen uchovává čest členů bujinkanu, ale také značí, že jste součástí širšího celku, jehož členové se srdci bojovníků se scházejí, aby skrze trénink a přátelství chránili tradici Bujinkan Dōjō. Je ztělesněním válečníkovy síly a cti, důkazem loajality, synovské úcty a lásky přátel spojených bojovými uměními.

8. Skrze tradici bujinkanu se projevuje jednota přírody a lidské rasy, protože hledá bojová umění, která objasňují záhady přírody, které v nich existují.


„Vězte, že tajemstvím taijutsu je tvořit mír.
Pokud budete studovat toto, můžete kráčet po stezce neochvějného srdce (fudōshin 不動心).“Pravidla dōjō

1. Vězte, že vytrvalost je nejdůležitější.
2. Vězte, že cestou člověka je spravedlnost.
3. Nemějte srdce plné chamtivosti, touhy po snadném životě a protekcionářství (spoléhání se na jiné).
4. Chápejte smutek a hořkost jako přirozené a jednoduše toho využijte k osvojení si neochvějného srdce.
5. Mějte pevné srdce, nesejděte z cesty oddanosti a synovské úcty a usilujte o cestu pera a meče.

Dodržování těchto pěti pravidel je zákonem dōjō.
Podepsáni:
Meiji 23 – Prvního jarního dne – Shinryūken Masamitsu Toda
Shōwa 33 – Šťastného březnového dne – Toshitsugu Takamatsu
Dále předal – Masaaki Hatsumi, Byakuryū9. Počáteční výcvik začíná s taijutsu
úroveň Kyū: začátečníci
první až pátý Dan: Ten (nebe)
pátý až desátý Dan: Chi (země)
desátý až patnáctý Dan: Jin (osoba)
Jedenáctý až patnáctý Dan jsou rozděleny do úrovní Chi (země), Sui (voda), Ka (oheň), Fū (vítr) a Kū (prázdno), jenž jsou nejvyššími stupni v Bujinkan dōjō happō biken. Zkouška na 5. Dan má duchovní povahu a může být provedena pouze sōkem. Ti s 15. Danem jsou považováni za skutečné shihany.

V současné době se Bujinkan Dōjō stalo svou povahou mezinárodní. Stejně tak jako existují různá časová pásma, tak existují v různých kulturách a rasách různá tabu. Buyū 武友 by se měli vzájemně respektovat, spolupracovat a neporušovat tato tabu. Na první místo by měli dávat srdce studenta bojových umění, klást důraz na studium bojových umění a snažit se stát se ctnostnými lidmi.
Ten, kdo nedokáže toto dodržovat bude vyloučen.

Bujinkan Dōjō
Sōke: Masaaki Hatsumi
Titul: Hisamune
636 Noda, Noda-shi, Chiba-ken 278
tel: 0471–22–2020
fax: 0471–23–6227

Togakure ryū ninpō 34. velmistr
Gyokko ryū kosshijutsu 28. velmistr
Kotō ryū koppōjutsu 18. velmistr
Shindenfudō ryū dakentaijutsu 26. velmistr
Kukishinden ryū happō bikenjutsu 28. velmistr
Takagi yōshin ryū jūtaijutsu 17. velmistr
Kumogakure ryū ninpō 14. velmistr
Gyokushin ryū ninpō 21. velmistr
Gikan ryū koppōjutsu 15. velmistr

Centrála Bujinkan Dōjō vydává bujinkan denshō „Sanmyaku“. Noví členové by si je bezpochyby měli všechna pozorně přečíst, od prvního čísla, a číst je mnohokrát opakovaně, aby se vyhnuli zbloudění na špatnou cestu. Uvědomění a pocit ze čtení by se měly naprosto změnit při prvním čtení, čtení po roce a znova po několika letech, v závislosti na předchozí zkušenosti. Kromě toho, „Sanmyaku“ obsahuje informace centrály Bujinkan Dōjō o buyū ve světě, publikacích, video nahrávkách, tréninkových časech, atd.