Asayama ichiden ryū

Asayama ichiden ryū

Asayama ichiden ryū 浅山一伝流

Asayama ichiden ryū je japonskou tradiční školou bojových umění koryū založenou v pozdním období éry Muromachi mužem jménem Asayama Ichidensai Shigetatsu 浅山一伝斎重晨.

Ōkura Naoyuki - 13. sōke Asayama ichiden ryū 浅山一伝流.

Mokuroku 目録

(seznam technik školy)

Jōdan no kurai 上段之位

1 - Hiki otoshi 引落
2 - Kakae komi 抱込
3 - Kote gaeshi 小手返
4 - Iri chigai 入違
5 - Ete nage 猿手投
6 - Ryōte dori 両手取
7 - Oriki 折木
8 - Sakami otoshi 逆身落
9 - Eri hiki 襟引
10 - Kasumi gaeshi 霞返
11 - Ryō mune dori 両胸取
12 - Uchi otoshi 打落

Chūdan no kurai 中段之位

1 - Hiki tate 引立
2 - Marumi 丸身
3 - Gyakute nage 逆手投
4 - Mojiri gaeshi 捩里返
5 - Ichimonji 一文字
6 - Gyaku mune dori 逆胸取
7 - Eri jime 襟締
8 - Mae kata dori 前肩取
9 - Kaeri nage 帰投
10 - Sanmyaku dori 三脈取
11 - Uchikomi no kakae 打込之抱
12 - Tsukigane 釣鐘

Gedan no kurai 下段之位

1 - Mae morote 前双手
2 - Katate jime 片手締
3 - Gyaku tora kaeshi 逆寅返
4 - Tsuyū gaeshi 露返
5 - Ushiro morote 後双手
6 - Yokohiki otoshi 横引落
7 - Koshi gaeshi 腰返
8 - Kansetsu nage 閑節投
9 - Hagai jime 翼締
10 - Kubi nage 首投
11 - Ushiro kata dori 後肩取
12 - Uchikomi no oshi 打込之押

Okuden no kurai 奥伝之位

1 - Uchi komi 打込
2 - Mae otoshi 前落
3 - Wankotsu nage 腕骨投
4 - Harai taoshi 払倒
5 - Ganseki otoshi 岩石落
6 - Inko otoshi 咽喉落
7 - Irimi 入身
8 - Gyaku seoi 逆背負
9 - Morote nage 双手投
10 - Kannuki gaeshi 閂返
11 - Tori shibari 捕縛
12 - Sumi zeme 隅攻
12 a) Suki zeme - henka 隅攻変化

Idori no kurai 居取之位

1 - Hoshi otoshi 星落
2 - Hoshi gaeshi 星返
3 - Shishi tsuke 獅子付
4 - Shishi kudaki 獅子砕
5 - Tengu otoshi 天狗落
6 - Tengu gaeshi 天狗返
7 - Tsubame gaeshi 燕返
8 - Katate hagai 片手?
9 - Shiba no tsuyu 芝之露
10 - Nio nage 仁王投
11 - Morote hagai 両手?
12 - Yuki ori 雪折

Shio no kurai 至奥之位

1 - Kasumi otoshi 霞落
2 - Morote dori 双手取
3 - Morote gaeshi 双手返
4 - Asama gaeshi 浅間返
5 - Asama otoshi 浅間落
6 - Saru suberi 猿滑
7 - Koma gaeshi 駒返
8 - Shishi gaeshi 獅子返
9 - Iwa kudaki 岩砕
10 - Shikoro gaeshi ?返
11 - Shikoro otoshi ?落
12 - Ushiro asama 後浅間

Shōtō dori no kurai 小刀取之位

1 - Shinobi gaeri 忍帰
2 - Kabe mashira 壁猿
3 - Mura same 村雨
4 - Senko 閃光
5 - Taki kawa 滝川
6 - Kesa giri 袈裟切
7 - Shozen kaeshi 衝然返
8 - Fuchin 浮沈
9 - Koromode 衣手
10 - Ogi biraki 扇開
11 - Kaia 潰蛙
12 - Kirara ?
13 - Tsukimi 突身

Tachi dori no kurai 太取之位

1 - Donuki tsuke 胴抜付
2 - Hoppu 歩?
3 - Hibaku 飛漠
4 - Sego otoshi 背?落
5 - Abiki 網引
6 - Asaji dori 浅茅取
7 - Yama kasumi 山霞
8 - Ishizuki gaeshi 石突返
9 - Gyoa 暁?
10 - Saka oroshi 逆下風
11 - Shukan 手管
12 - Tokei 倒?
13 - Gyoga 仰臥