Kashima shinden ryū makimono

Kashima shinden ryū makimono

Makimono školy Kashima shinden ryū 鹿島神傳流.