Trénink dětí v bojových uměních

Trénink dětí v bojových uměních

Rozhodli jsme se, že v  několika následujících číslech našeho časopisu bychom rádi dali prostor informacím a článkům o tréninku dětí v různých bojových uměních či sportech, abychom možná rozptýlili starosti některých rodičů ve smyslu, že trénink těchto odvětví může vést k různým formám agresivity. Víme, že to tak rozhodně není, spíše naopak – děti jsou bojovými uměními pozitivně formovány a motivovány. O první z článků představující konkrétní styl a jeho vztah k dětským tréninkům jsme požádali našeho dlouholetého dopisovatele a učitele bojových umění Pavla Slavíka, který ve svém oddílu Bujinkan Dōjō Prague vede s dalšími instruktory dětské tréninky bojového umění NINJUTSU.
(úvod článku napsal Martin Hradecký)


Ninjutsu a děti

Ninjutsu je tradiční japonské bojové umění s velmi bohatou historií, které samo o sobě poutá pozornost několika generací lidí zajímajících se o všechno, co se váže k dovednostem a uměním ninjů, či chcete-li shinobi. Pro současnou generaci dětí a mladých dospívajících lidí má umění ninjutsu své specifické místo především díky filmům, anime, komiksům a manga. Asi nejznámější titul v této oblasti je Naruto, kde se to ninji jen hemží. V posledních letech raketově stoupla také popularita soutěží, jako jsou „Ninja faktor“ či „Ninja warrior“, které testují fyzické schopnosti jednotlivých soutěžících. Díky tomu všemu roste popularita ninjutsu, a to nejen v České republice, ale především v zahraničí. Když k tomu přičteme i to, že v rámci celosvětové organizace Bujinkan Dōjō prezentující tradiční umění ninjutsu v čele s osobou Hatsumi senseie, se tomuto umění věnuje více než milion studentů po celém světě, není divu, že existuje mnoho oddílů, které se věnují také dětským studentům. Než se ale dostaneme k současnosti, pojďme se aspoň na chvilku poohlédnout do historie feudálního Japonska, protože i v těchto dobách se děti učily a praktikovaly ninjutsu.

Krátký pohled do historie

Tak jako se očekávalo od každého chlapce, narozeného do rodiny samuraje, že se bude již od dětství věnovat studiu válečnických dovedností, jakými byla lukostřelba, boj s kopím, mečem a později i např. využití střelných zbraní, jízdě na koni a plavání, tak se od mladého ninji očekávalo to samé. Mladý ninja si musel osvojit všechny uvedené dovednosti a k tomu ještě některé navíc. Postupně byl vzděláván v dovednostech, jako je získávání a práce s informacemi, příprava jedů, výbušnin, musel se stát odborníkem na pohyb ve volné přírodě a přežití. Jeho fyzická kondice musela být na vysoké úrovni, aby byl schopen v budoucnu plnit náročné úkoly. V rámci školy Togakure ryū, dnes nejstarší tradice ninjutsu, existují techniky jinton no jutsu, v rámci kterých se ninjové snaží využívat různých identit pro dosažení svých cílů. Yōton no jutsu obsahuje techniky a strategie využívající dětí a dospívajících.

Některé zdroje uvádějí, že mladí ninjové už ve věku okolo 13 let běžně pracovali pro své rodiny jako plnohodnotní válečníci. To znamená, že jejich výcvik musel začínat již ve velmi útlém věku. Dnes není trénink dětí pochopitelně tak tvrdý jako v historii a není zaměřený pouze na boj, ale také na celkový rozvoj dítěte po fyzické i osobnostní stránce.

Skrze ninjutsu děti trénují nejen tělo, ale i mysl

Soudobé tréninky dětem přináší mnoho pozitivních aspektů. Jako instruktoři hledáme souběžný vývoj fyzických a duševních disciplín pro celkový rozvoj jedince. Rozdělme si nyní jednotlivé oblasti, ze kterých se skládají dětské tréninky, abychom o nich mohli napsat něco málo podrobněji.

Trénink těla – v rámci ninjutsu zatím nejsou (a doufám, že tomu bude tak i nadále) žádné soutěže a stejně tak ani závody. To znamená, že se v rámci dětských tréninků soustředíme na každého jedince zvlášť a máme tak prostor se věnovat jeho osobním specifickým vlastnostem. Nevybíráme do našich oddílů ty „talentovanější“, naše tréninky jsou otevřené všem, protože si myslíme, že by dětské tréninky neměli být jen o „výkonosti“, ale především o poznávání a rozvoji motoriky, posílení těla, získání větší vytrvalosti, rychlosti, síly či větší flexibility. Pro mladší děti za tímto účelem zařazujeme do lekcí různé pohybové hry, které u dětí rozvíjí potřebné fyzické kvality. Malé děti tak nejenom rozvíjejí své pohybové dovednosti, ale mohou se také jednoduše „vyřádit.“ U starších dětí je sice o něco méně her, ale o to více náročné práce. Zejména proto, že si již uvědomují potřebu náročného a cílevědomého tréninku pro svůj rozvoj. Tím, že rádi pořádáme dětské tréninky i ve venkovním prostředí, kde využíváme okolní přírodu pro přirozený trénink těla, si vytváříme takový „ninja parkour“.

Technický trénink – děti se v úvodu učí pádové techniky, kotouly, skoky a další prvky z obecné gymnastiky. Tyto dovednosti jsou důležité pro celkový motorický rozvoj dětí a budují podmínky pro další trénink bojových umění. Pokud se člověk nenaučí dobře padat, je těžké, nebo spíše nebezpečné, jej házet v technikách na zem. Navíc v rámci ninjutsu má pohyb na zemi daleko širší využití, než jen bezpečně upadnout a vyhnout se tak zranění, jako tomu často bývá v jiných odvětvích. Co se týče „bojových“ technik, tak nejprve pracujeme s nácvikem bloků, různých úderových technik a kopů. Tyto techniky spadají pod oblast zvanou dakentaijutsu a považujeme je za důležitou základní dovednost, kterou je třeba si osvojit hned ze začátku. Následně na děti čekají v jejich tréninku pákové techniky, přehozy, strhy, škrcení a další způsoby kontroly oponenta. Všechny zmíněné techniky procvičujeme jak v postoji, tak i vsedě, anebo i s pohybem na zemi. Specifickou součástí ninjutsu je využití zbraní. I v rámci Ninja Kids, tedy našich dětských oddílů, se děti seznamují s technikami některých ze zbraní, jako je např. hanbō (krátká tyč), biken (meč), tantō (nůž), hira shuriken (vrhací hvězdice) atd. Jde nám především o to, aby trénink děti bavil. Snažíme se lekce tvořit kreativně – kombinujeme jednotlivé techniky nebo oblasti tak, aby byla lekce pestrá svým obsahem a zároveň dávala smysl z pohledu dalšího rozvoje. Posloupnost ve studiu tradičních bojových umění vede k pochopení toho, že správně zvolená technika a načasování jsou nadřazené pouhé síle.

Trénink mysli a osobnosti – v rámci svého tréninku děti postupně zvládají stále náročnější techniky a jejich kombinace. Rozvíjí tak všechny své dovednosti hezky krok za krokem. Díky tomu si posléze začnou uvědomovat, že trpělivost a píle je může přiblížit k jejich cílům. Společně se tak děti vzájemně motivují a zlepšují své dovednosti a znalosti. Výuka těchto tradic vede každého jedince k poznání, že hranice, kam se můžeme posunout, si určujeme jen a jen sami ve svých hlavách. Postupně se snažíme zapojit starší děti do výuky, kdy pomáhají mladším spolubojovníkům v dōjō. Stejně jako v životě, i zde platí, že každé dítě je nadané na něco jiného. Různorodost kolektivu je příležitostí učit se respektu a vzájemné spolupráci.

Studium tradic – to je dalším aspektem tréninku tradičních bojových umění, který nemohu v tomto textu opomenout. Děti se v rámci jednotlivých lekcí přirozeně seznamují s tradicemi jimi studovaných škol a Japonska jako takového.

Vzhledem k tomu, že ninjutsu není soutěžní disciplínou a děti tedy nemohou svou píli zúročit v podobě klasických sportovních úspěchů, snažíme se při vedení tréninků klást důraz na pestrost a vyvážené zastoupení všech zmíněných oblastí, tak aby si děti udržovaly motivaci a chuť do dalšího tréninku. S přibývajícími dovednostmi a zkušenostmi mohou děti také skládat technické zkoušky a mít tak hmatatelný důkaz o svém pokroku. Nicméně jako instruktoři věříme, že důležitější než technická úroveň je snaha o to, aby děti odcházely z každého tréninku s dobrým pocitem.

Oblasti budované praxí tradičních bojových umění:

 • Fyzická připravenost a odolnost
 • Technické dovednosti
 • Silnější osobnost, charakter, respekt k našemu okolí
 • Poznání kultury jiné země
 • Prevence krizových situací

Keiko 稽古cvičební lekce

Tady je přehled jednotlivých částí běžného tréninku v našich oddílech Ninja Kids Prague a Vlašim. Samo sebou nejsou všechny lekce stejné, často se přizpůsobíme tomu, co v tu chvíli vnímáme jako důležité.

 • Rei 礼 – pozdrav a přivítaní se na lekci
 • Jūnan taisō 柔軟体操 – cvičení na protažení svalů a uvolnění kloubů
 • Tanren no hō 鍛錬之法 – cvičení na posílení a rozvoj síly
 • Kokyūhō 呼吸法 – dechové cvičení
 • Taihenjutsu 体変術 – pádové techniky a další pohyby
 • Kihon waza 基本技 – základní techniky
 • Taijutsu to buki shugyō 体術と武器修行 – techniky beze zbraní a se zbraněmi
 • Rei 礼 – pozdrav a ukončení lekce

Děti a sebeobrana

S ohledem na problémy dnešní doby dostáváme dotazy od rodičů na formy dětské sebeobrany. Ano, část našich tréninků je zaměřena tímto směrem, kdy se snažíme s dětmi probírat možná řešení situací, do kterých se mohou dostat mimo tělocvičnu. Samozřejmě jednou z prvních věcí je naučit děti správně v takových situacích komunikovat a pochopit, že pokud je to jen trochu možné, měly by se snažit dostat z možné konfliktní situace vždy ideálně bez boje. Použití násilí musí být dětmi vnímáno až jako poslední a velice riskantní způsob, jak řešit krizovou situaci.

Někdy mají rodiče dojem, že trénink bojových umění vede děti k agresivitě. Rádi bychom už jednou pro vždy rozptýlili tyto mylné domněnky. Mnohaleté zkušenosti s dětskými tréninky v různých odvětvích bojových umění nás přesvědčují, že děti, které se věnují bojovým uměním, jsou schopny se „vyřádit“ na lekcích a mimo dōjō (tělocvičnu) pak už nemají důvod přesvědčovat své okolí nějakým druhem nevhodného chování. Výchova dětí ve smyslu budování jejich osobnosti pozitivním směrem je jedním z důležitých aspektů jejich praxe v tradičních bojových uměních.

Je pro nás důležité, aby se zlepšovali i naši instruktoři

Jak píše Hatsumi sensei, 34. představitel školy Togakure ryū a zakladatel mezinárodní organizace Bujinkan Dōjō, v jednom ze svých článků s tématem dětského tréninku: „Stejně jako u každého umění je nejlepší začít s výukou v co nejmladším věku. Je však třeba mít jistotu, že je vedena pod řádným dohledem.“ A tak se snažíme udělat maximum proto, aby se i náš tým instruktorů stále zlepšoval srze pravidelný trénink a různá školení a mohli jsme v budoucnu vytvářet nejlepší možné podmínky pro naše mladé svěřence.

Naše oddíly – Praha a Vlašim

NINJA KIDS PRAGUE, náš pražský oddíl funguje několik let přímo v centru města na Karlově náměstí 13 na Praze 2 v budově Strojní fakulty ČVUT. Ostatně toto místo není náhodné, protože náš oddíl je mnoho let součástí vysokoškolské tělovýchovné jednoty Technika Praha Strojní, která nás podporuje v naší činnosti.

Tréninky máme:

 • pondělí od 17:30 hod.
 • středa od 17:30 hod.

NINJA KIDS VLAŠIM funguje již několik let pod taktovkou Štefana Dojčána v prostorách vlašimského Sokola, který najdete na adrese Sportovní 618, Vlašim.

Pravidelné tréninky:

 • pondělí od 17:00 hod.
 • čtvrtek od 17:00 hod.

V obou oddílech přijímáme kluky i holky ve věku od 7 do 15 let. ZAČÍT S TRÉNINKEM MŮŽETE V NAŠICH ODDÍLECH KDYKOLIV BĚHEM CELÉHO ROKU, a tak není třeba čekat na začátek školního či kalendářního roku. Společně poté pro děti připravujeme různé kurzy jako třeba první pomoc, prevence proti šikaně, víkendové akce, semináře, výlety, vícedenní tábory a další. Snažíme se v našich oddílech vytvářet přátelské prostředí tak, aby mohla vznikat mezi dětmi pevná přátelství plná vzájemného respektu a porozumění. Pokud byste se chtěli o činnosti dětských oddílu dozvědět více, tak se jukněte na naše webové stránky anebo na naše profily na sociálních sítích.

www.bujinkanprague.com
www.facebook.com/bujinkanprague
www.instagram.com/bujinkan.dojo.prague
za tým instruktorů Ninja Kids Prague Pavel Slavík
info@bujinkanprague.com
Bujinkan Dōjō Prague


připravil Pavel Slavík

Článek byl napsán pro časopis Bojová umění (Fighter’s magazín), ve kterém byl otištěn na jaře roku 2023 jako první ze série článků o dětských trénincích v oblasti bojových umění.


Comments are closed.