Mé tři pilíře bujinkanu

Mé tři pilíře bujinkanu

Co je to vlastně bujinkan budō taijutsu? Jedna ze známých definic tohoto pojmu říká, že esencí bujinkan budō taijutsu je účinná a efektivní sebeobrana a ochrana jedince kráčejícího stezkou tohoto bojového umění před skutečným – akutním či potencionálním – nebezpečím, které může na cestě životem potkat každého z nás.

Z výše uvedeného mimo jiné vyplývá též nezpochybnitelný fakt, že bujinkan budō tajutsu (a potažmo ninjutsu) je komplexní a velmi promyšlený systém, který umožní člověku praktikujícímu toto bojové umění se ubránit útokům, jež mohou být vedeny nejen na fyzické, ale i mentální a duchovní úrovni.
Tento systém bojového umění, který pokud je správně trénován, pochopen a aplikován, umožní budōkovi pochopit, vystihnout a uchopit podstatu všech situací a jevů, a to i těch zdánlivě pro běžného člověka nevysvětlitelných či nepostřehnutelných, na základě čehož jeho kreativitě naučená a správných technik znalá mysl vždy dokáže nalézt a uvést do praxe v ten správný moment to nejvhodnější a nejefektivnější (a v případě potřeby i nejefektnější) řešení dané situace.

Je jasné, že takový ucelený systém, jakým bujinkan budō taijutsu beze sporu je, zahrnuje znalosti a dovednosti ze všech oblastí – a jak je uvedeno v předchozích řádcích – tyto oblasti jsou nejen fyzického a duševního, ale i spirituálního charakteru.

Lze ale přesně definovat, z čeho je tvořena elementární podstata bujinkan budō taijutsu? Určitě ano, ale pro zjednodušení pohledu na věc zkusme tuto otázku přeformulovat takto: Jaké jsou nezbytné a základní předpoklady (které je ovšem potřeba s postupem času neustále rozvíjet) k tomu, aby mohl jedinec chápat a úspěšně implementovat do svého života cestu bojovníka bujinkan budō taijutsu?
Těch předpokladů je jistě více, ale mně vytanuly na mysli zejména následující tři vzájemně provázané opěrné body, které bych si dovolil označit jako tři stěžejní pilíře bujinkan budō taijutsu:

1. Znalost a chápání působení přírodních zákonů
2. Čistota srdce, mysli a charakteru
3. Principiální pochopení technik bujinkanu

1. Znalost a chápání působení přírodních zákonů

Co jsou to vlastně přírodní zákony? Přírodní zákony jsou neměnné principy, kterými je řízen od počátku vzniku světa běh veškerenstva, tj. vše živé i neživé nejen na Zemi, ale v celém vesmíru. Přírodní zákony lze chápat jako základní uspořádání v přírodě a životě, které lidská zkušenost může testovat a dokázat tak jejich platnost. Popisují svět takový, jaký skutečně je, čímž se liší od světa, který je pouze založen na našich představách a přáních. Pro úplnost dodávám, že přírodní zákony pochopitelně ovlivňují všechny dimenze lidského bytí, tj.nejen na hrubohmotné úrovni, ale existují i zákony, které operují na niterné a rovněž jemněhmotné úrovni, takže například i mj. mezilidské vztahy podléhají zákonům přírody.

Přírodní zákony jsou tedy jasně daná pravidla, které nelze nějak obejít, přelstít či si je přizpůsobit k obrazu svému – můžeme je sice ignorovat, můžeme s nimi nesouhlasit a nebo jednat s nimi v nesouladu, ale pak se nesmíme divit patřičnému (a někdy i velmi bolestivému či fatálnímu) poučení, které nám tyto zákony udělí jako lekci za jejich porušení. Vždyť i v Bibli se píše: Co zaseješ, to sklidíš.
A právě Bujinkan umožňuje rozvíjet poznávání, pochopení a posléze aplikaci správného využití přírodních zákonů na vědomé a podvědomé úrovni takovým způsobem, aby budōka byl schopen dosáhnout zamýšleného cíle v souladu s těmito zákony a při zachování harmonie využil jejich sílu.

2. Čistota srdce, mysli a charakteru

Bez čistého srdce, jasné mysli oproštěné od předsudků a silného charakteru osobnosti se nelze úspěšně vydat na cestu studenta bujinkan budō taijutsu. Proč? Protože i když pomineme nad slunce jasné morálně etické důvody, tak jedinec, který má srdce zatvrzelé a zatemnělé špatným jednáním a jehož mysl je ovlivňována temnými myšlenkami či nezkrotnými vášněmi a jehož charakter vykazuje vady, nemá žádnou šanci pochopit bujinkan budō taijutsu a jeho smysl. A pokud by se chtěl dotyčný jedinec stát studentem bujinkanu (ať už jsou jeho primární důvody jakékoliv), tak má na výběr pouze ze 2 možností : buď pracovat na očistě svého srdce, mysli a charakteru s cílem uvést do harmonie svou osobnost – anebo zanechat (sám od sebe) cesty studenta (toť též přírodní zákon).

3. Principiální pochopení technik bujinkanu

Principiálním pochopením technik bujinkanu je myšleno nejen pochopení té či oné techniky na fyzické či mentální úrovni a vystižení její podstaty (což umožňuje v reálu budōkovi přizpůsobit sebe a zamýšlenou techniku adekvátně dané situaci), ale podstata a charakter bujinkanu vůbec.

Fyzické techniky bujinkanu jsou vlastně takovým základním stavebním kamenem, který – když je obrazně řečeno správně opracován a usazen – se stává branou a cestou směřující k dokonalosti a všeobsahující moudrosti. Je to cesta nikdy nekončící a určitě ne jednoduchá, ale kdo se na ní vydá a vytrvá a nesejde z ní, určitě udělá život šťastnější a plnohodnotnější nejen svůj, ale i životy svých blízkých.

Skutečný člen bujinkanu vždy tedy jedná v souladu s výše uvedenými principy – a nastane-li v životě nějaká disharmonie – např. situace, kdy je jakýmkoliv způsoben ohrožen život či integrita jeho samotného nebo kohokoliv jiného, tak Budoka v souladu s přírodními zákony udeří s jasnou myslí velikostí svého srdce a silou svého charakteru prostřednictvím správné techniky takovým způsobem, aby byla opět nastolena harmonická rovnováha.

Závěrečná poznámka:

Článek „Mé tři pilíře bujinkanu“ je pouze subjektivním odrazem autorova úhlu pohledu na bujinkan a tak by měl být v těchto souvislostech laskavým čtenářem chápán. Hlavním důvodem, proč byl tento článek napsán, je poukázat – na základě svého, byť omezeného, vhledu do problematiky – na jedinečnost bujinkan budō taijutsu jako vše pronikajícího a univerzálního systému, který je vlastně určitým „know-how“ života. Autor se při psaní článku opíral nejen o několikaleté aktivní členství v bujinkanu a o zkušenosti a postřehy z této skutečnosti vyplývající, ale i o znalosti a zkušenosti se studiem religionistiky a mentálních (západních i východních) technik osobního rozvoje.


(c) Michal Kukla
Michal byl dlouholetým studentem bujinkanu a také přítelem, se kterým jsme prožili mnohé. Bohužel Michal v roce 2019 odešel po zákeřné nemoci. Děkuji za společné zážitky.

Comments are closed.